Formandens beretning

 

 

 

Toftlund Borger Råd.

Formandens beretning d. 14marts 2018.

 

Endnu et år er gået, og det er med en vis spænding at jeg laver beretning for året 2017, nåede vi det vi havde intentioner om, eller hvor skal vi gøre en ekstra indsats, det skal jeg heldigvis ikke selv bedømme, men jeg håber da selvfølgelig at medlemmerne har en menig om det.

Medlemstallet i vores forening er let stigende, i 2016 var vi 80 medlemmer, i 2017 var vi 92 medlemmer og dags dato er vi ca. 104 medlemmer så ved udgang af 2018 skulle vi gerne være min. 120 medlemmer.

Igen i år har et af de gennemgående temaer været ”Foreningssamarbejde – Udvikling i Toftlund” jeg tror efterhånden at alle de deltagende foreninger og grupper som deltager i dette arbejde er klar over, at for at gøre os gældende skal vi stå sammen, dersom der skal lykkedes at skabe udvikling i Toftlund.

Borgerrådet er af Foreningssamarbejdet blevet udpeget til at være tovholder på det kommende projekt ”Udviklingsplan og Byfornyelse i Toftlund” som kommunalbestyrelsen har afsat penge til at få realiseret i 2018-2019, så må vi jo kun håbe på at der også er vilje til at afsætte penge på de kommende års budgetter til at realisere planerne. (De første oplysninger og intentioner vil vi formentlig få af Borgmesteren her i aften). I samarbejde med kommunen vil der d. 23april blive holdt et stormøde/borgermøde om ”Udviklingsplan Toftlund”

I februar måned arrangerede vi sammen med Biblioteket, Musik og Teaterhøjskolen et foredrag med Finn Slumstrup over emnet ”Har udkants Danmark en fremtid” desværre blev Finn forhindret på grund af sygdom, det blev i stedet for Jes Vagnby der havde et indlæg om emnet, desværre var der ikke mange deltager til mødet, så det resulterede i et lille underskud som vi måtte være med til at betale.

Også i år har vi fået opsat blomsterkummer i byen i samarbejde med kommunen, det pynter rigtig meget op med disse blomster, men det er en forholdsvis dyr foranstaltning for vores forening, som det også vil fremgå af regnskabet når det fremlægges.

Borgerrådet har for år tilbage opsat stativer til hunde Høm/Høm poser, pt. er der 2 stativer tilbage, Birthe og Niels har på Borgerrådets vegne vedligehold dem med nye poser, i bestyrelsen har vi diskuteret om der er en opgave som Borgerrådet skal opretholde, eller om det ikke er en pligt som den enkelte hundeejer skal afholde, så vi har besluttet at når de indkøbte poser er brugt vil vi pille de 2 stativer ned. Vi siger Birthe og Niels tak for deres indsats igennem mange år.

Sammen med spejderne deltog vi i DN kampagne Affalds indsamling søndag d. 2april, vi var måske ikke for tidlige ude med opfordringen til at deltage, så det var det man kan kalde få men aktive indsamlere, igen i år vil vi lave Affaldsindsamling søndag d. 21april kl. 10.00 som vil blive annonceret i Ugeavisen. Super Brugsen leverede forsyningerne til de aktive deltagere.

Som tidligere år har vi også haft møde med de lokalt valgte politiker, for at orientere dem om Borgerrådets udfordringer og kommende projekter, selv om jeg ikke ved det, har vi lov til at tro på at det er den slags møder der kan være med til at få udvikling og bosætning til at ske i lige vores by.

Som i de foregående år ville vi gerne kåre Året butik, men da der var for få butikker der ville deltage måtte kåringen aflyse, umiddelbart har vi i bestyrelsen svært ved at forstå at man ikke vil deltage, men uden en bred deltagelse af butikker kan det ikke gennemføres, så denne aktivitet vil ikke blive gennemført mere, med mindre at butikkerne ønsker at aktiviteten genoptaget.

I årets løb har der været forskellige henvendelser, møder og workshops sammen med den kommunale forvaltning, alt med større eller mindre indhold og resultat. En gammel sag om skiltning i den indre by i Toftlund (Startet før min tid som formand i 4 år) skulle formentlig have haft sin afslutning med et forslag om skilter, indsendt i september måned i samarbejde med THH, men der er pt. ikke opsat skilte. Ved en borger henvendelse om affalds-, depotplads for enden af Høllevang Alle, blev det fra forvaltningen givet lovning på oprydning og beplantning i løbet af efteråret, pt. er det ikke opstartet.

Et projekt om opmærket stier og gangruter i og omkring Toftlund har været sat i gang, men stå lidt i stampe i forvaltningen, måske også på grund af manglende lokal opbakning, forhåbentlig kan det igen opstartes under ”Udviklingsplan Toftlund”, hvis borgerne ikke bakker op om de initiativer der bliver sat i gang så er det svært at holde projekterne i gang og få dem færdig gjort.

Ved sidste års generalforsamling havde vi besøg af Jes Vagnby fra DemokraCity for at fortælle om udvikling af lokalområder i Tønder Kommune, et projekt betalt af Landdistriktsudvalget, Borgerrådet deltog sammen med Musik og Teater Højskolen i en workshop i Bredebro, hvor man opremsede de enkelte områders kvaliteter og særkende, der blev lavet en pæn lille folder og de enkelte byer og så skete der ikke mere, der manglede opfølgning, så måske spild af tid og penge.

I april måned var der workshop om udvikling af kultur-, fritids- og landdistriktspolitik i kommunen, jeg ved ikke om det er det der ligger til grund for det nye landdistrikts- og bosætningsudvalg, hvis der er tilfældet så er det i min optik en stor fejl. I sidste måned var der valg til dette udvalg, som stort set kom til at svare til det gamle Landdistriktsudvalg hvor alle de mindre lokalsamfund er repræsenteret, men ingen fra de gamle centerbyer ud over Højer blev repræsenteret, hvis der skal være noget om udvikling af bosætning i kommunen, må det da være de gamle centerbyer man taler om, men det er måske derfor at der er så mange politiker placeret i dette udvalg.

Borgerrådet har også deltaget i workshop om bosætning, fastholdelse af eksisterende borger, tilflytterindsats vedr. jobs til ægtefælder og lignende, om det har givet et resultat står lidt hen i det uvisse, men kommunen har nu fået ansat en ny bosætningskoordinator, jeg håber at hun har fået den aftale som den gamle koordinator sendte til os om et tilflytterarrangement, med netværksmøde og guidet tur rundt, i Toftlund i løbet af 2018.

Borgerrådet blev også indbudt til at deltage i 4+ samarbejde, som drejer sig om at få flere festivalgæster til at besøge kommunen i de 4 dage op til Tønder Festivalen, samme med Musik og Teaterhøjskolen bliver der arengeret en højskoledag for festivalgæster eller andre som ønsker at få lidt oplysning om skolen og Toftlund.

Til slut vil jeg gerne takke de øvrige medlemmer af bestyrelsen incl. suppleanterne, uden jeres virke og altid aktive deltagelse vil det ikke være muligt at drive Toftlund Borger Råd til gavn for Toftlund By og Egn.

Svend F. Sørensen.