Vedtægter

Vedtægter for Toftlund Borgerråd.

Navn, hjemsted og formål

§ 1   Foreningens navn er: Toftlund Borgerråd

stk 2 Foreningen er hjemmehørende i Toftlund lokalområde.

§ 2 Foreningens formål er:

at gøre Toftlund, byen i Sønderjyllands hjerte til et endnu bedre sted at bo

ved at:

  • styrke sammenholdet i Toftlund såvel mellem foreninger som byens borgere – både unge og ældre

  • være aktiv bidragsyder til den fortsatte udvikling

  • være talerør/bindeled til Tønder kommune

Medlemmer

§ 3 Enhver borger, gruppe, organisation, forening eller virksomhed, der er

hjemmehørende i området og som ønsker at støtte foreningens formål, kan ved indbetaling af kontingent blive medlem.

stk 2 Medlemskab giver samme rettigheder og pligter for enkeltpersoner, grupper, organisationer, foreninger eller virksomheder, dvs. der er kun èn stemme pr. medlemskab og der kan kun opnås èt medlemskab pr. enkeltperson, forening, organisation o.l.

stk 3 Der opkræves hos medlemmerne et årligt medlemsbidrag, hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

stk 4 Tre måneders medlemskab medfører stemmeret ved generalforsamlinger og ret til at blive orienteret om foreningens virke og resultater. Bestyrelsen afgør i hvilken form en sådan orientering skal gennemføres.

stk 5 Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt, eller til at få medlemsbidraget refunderet.

Ved udmeldelse mister medlemmet sin stemmeret og retten til at modtage orientering om foreningens virke.

Udmeldelse af foreningen skal altid være skriftlig.

Generalforsamling

§ 4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

stk 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

stk 3 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i lokalavis.

stk 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1 Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.

2 Bestyrelsens beretning

3 Aflæggelse af regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

4 Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til godkendelse og  

   herunder fastsættelse af kontingentet for det kommende år.

5 Valg af bestyrelse skal foregå skriftligt

6 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år

7 Valg af 2 revisorer for 2 år

8 Indkomne forslag

9 Eventuelt

 

stk 5Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsens formand skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

stk 6 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. (se dog også §6, stk 3)

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes således:

 

  1. Af bestyrelsen

  2. Af en generalforsamling

  3. Efter begæring af mindst 2/3 af medlemmerne med angivelse af dagsorden.

    stk 2 Bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med et varsel  på minimum 8 dage, med afholdelse senest 4 uger efter en generalforsamlingsbeslutning eller begæring herom er modtaget.

     

stk 3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved annoncering i lokalavis.

§ 6 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal, undtaget hvor andet er nævnt i disse vedtægter.

stk 2 En til enhver tid lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

stk 3 Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. En person, der både er personligt medlem og som også repræsenterer en gruppe, organisation, forening eller virksomhed, kan dog afgive flere stemmer, såfremt det dokumenteres, at der foreligger en sådan repræsentation.

stk 4 Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigent.

Ledelse, tegning og hæftelse

§ 7 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges 4 personer og i ulige år vælges 3 personer.

Alle medlemmer af foreningen er valgbare.

Virksomheder og organisationer m.v. der vælges til bestyrelsen repræsenteres af samme person i hele valgperioden.

stk 2 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

stk 3 Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.

stk 4 Bestyrelsen kan nedsætte under- eller arbejdsudvalg og til disse udpege udvalgsmedlemmer både indenfor og udenfor medlemskredsen.

§ 8 Bestyrelsen forpligtes i alle forhold ved underskrift af formanden i forening med sekretæren eller kassereren.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§ 9 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

stk 2 Ingen medlemmer har krav på foreningens formue eller dele deraf.

stk 3 Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmerne som følge af direkte eller indirekte tab forvoldt af foreningens virke er udelukket.

Regnskab og økonomi 

§ 10 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

stk 2 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer

Ejerskab 

§ 11 Teknisk udstyr, møbler, rapporter, undersøgelsesresultater eller andet, som foreningen har bekostet, ejes af foreningen og må kun efter aftale med bestyrelsen, benyttes af andre.

 

Vedtægtsændringer – foreningsophør 

§ 12 Foreningens virksomhed ophører, såfremt en generalforsamling vedtager dette.

stk 2 Ændringer af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 dele af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Ændringsforslaget skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

stk 3 Nedlæggelse af foreningen kræver, at 2/3 dele af foreningens medlemmer stemmer herfor.

Er 2/3 dele af foreningens medlemmer ikke tilstede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling senest 4 uger herefter.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget.

På den nye generalforsamling kan nedlæggelsen vedtages af 2/3 dele af de fremmødte medlemmer.

stk 4 Ved nedlæggelse af foreningen, skal evt. overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, tilfalde almennyttige formål inden for foreningens virkeområde, efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på den stiftende  generalforsamling d. 4. februar 2008

dirigent

 

 


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.